Google
www Search www.rh1.go.th

 

ข่าวสารล่าสุด   [ งาน CHRO ] ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence Strategy ,   [ งาน CHRO ] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2560 ,   [ งาน CFO ] แบบฟอร์ม จัดเก็บ แผนการเงินการคลัง( Planfin) ปีงบประมาณ 2561  
     
 
 
     
 
เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการเเละวิชาการระหว่างกรมการเเพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1
 
 
 
 
     
 
POSTER KM 2560 วันที่ 3-4 เมษายน 2560 จ.ลำปาง
 
 
   
 
 
 

(06 ก.ย. 2560) ไฟล์ประกอบการนำเสนอ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2560

(28 มี.ค. 2560) สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 15-03-60

(16 มี.ค. 2560) เอกสารประกอบการประชุม - การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที...

(15 ก.พ. 2560) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 2-2560

(15 ก.พ. 2560) สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1-2560

(30 ม.ค. 2560) สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

(21 ธ.ค. 2559) สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 วันที่ 09-12-59

(08 ธ.ค. 2559) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2559

(11 พ.ย. 2559) ไฟล์ประกอบการนำเสนอ ประชุมผู้บริหารคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่...

(29 ก.ย. 2559) ไฟล์ประกอบการนำเสนอ คณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์คอม ครั้งที่ 1 / 2559

(29 ก.ย. 2559) ไฟล์ประกอบการนำเสนอ การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 25...

(26 พ.ค. 2559) ไฟล์ประกอบการนำเสนอ การประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่4

(12 พ.ค. 2559) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4/2559

(01 เม.ย. 2559) ไฟล์ประกอบการนำเสนอ การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3 / 25...

(28 มี.ค. 2559) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2559

(26 พ.ค. 2560) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถาบันฝึกอบรมและแผนการพัฒนาศักยภาพสถาบั...

(10 ม.ค. 2560) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(27 ต.ค. 2559) ขอส่ง Final Announcement แบะโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุม

(17 ส.ค. 2559) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาขาจักษุในเขตสุขภาพที่ 1

(17 ส.ค. 2559) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสาขาอุบัติเหตุในเขตสุขภ...

(11 ส.ค. 2559) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี 2559 เส้นทางความสำเร็จกั...

(15 มิ.ย. 2559) ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชสูงอายุระดับชาติ ครั้...

(09 มิ.ย. 2559) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุ...

(28 เม.ย. 2559) เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด

(25 เม.ย. 2559) เชิญอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริหารระดับอำเภอในการจัดระบบ...

(20 ม.ค. 2559) ไฟล์ประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน service plan วันที่ 20 มกราคม 2558

(15 ม.ค. 2559) เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ...

(22 ธ.ค. 2558) หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

(22 ธ.ค. 2558) ประชาสัมพันธ์รายการสื่อ สิ่งสนับสนุนพัฒนาศักยภาพประชากรต่างด้า...

(17 ส.ค. 2558) เอกสารนำเสนอการประชุม - การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพ ตามนโยบา...

(07 ก.ย. 2560) แบบฟอร์ม จัดเก็บ แผนการเงินการคลัง( Planfin) ปีงบประมาณ 2561

(04 ก.ค. 2560) ส่งแผนและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่า...

(15 มิ.ย. 2560) หนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินฉ...

(06 มิ.ย. 2560) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการกำกับ ติดตามป...

(30 พ.ค. 2560) ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหน่วยบริการ

(30 พ.ค. 2560) ประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดกา...

(24 เม.ย. 2560) การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

(18 ม.ค. 2560) hand out 12-13 เขต 1 ลำปางควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

(21 พ.ย. 2559) การกำกับ ตืดตาม เร่งรัดการบริหารงบลงทุนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภ...

(04 พ.ย. 2559) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการเงินการคลัง 04-11-25559

(04 พ.ย. 2559)

(03 ส.ค. 2559) ยืนยันความถูกต้องและขอข้อมูลเพิ่มเติมจังหวัดที่เหลือของบุคคลต...

(26 ก.ค. 2559) การปรับปรุงคุณภาพบัญชี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และแนวทาง...

(15 มิ.ย. 2559) เอกสารประกอบการประชุม KM FM เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2559

(19 เม.ย. 2559) การดำเนินงานตามแนวทางหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริ...

(20 ก.ย. 2560) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence Strategy

(07 ก.ย. 2560) เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบง...

(18 ก.ค. 2560) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล PCC

(12 ก.ค. 2560) แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพตามกรอบการพัฒนาบุคลากรด้านสุข...

(01 พ.ค. 2560) ประการศรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการ...

(24 มี.ค. 2560) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สายงานแพทย์

(16 มี.ค. 2560) เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 5 เม.ย.60

(03 มี.ค. 2560) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอรับการประเมินในตำแหน่งที่สูงขึ้น

(02 ก.พ. 2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ...

(27 ม.ค. 2560) ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพท...

(23 ม.ค. 2560) แจ้งการจัดสรรโควตาและแผนการจัดสรรสถานศึกษานักเรียนหลักสูตรต่า...

(17 ม.ค. 2560) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเ...

(09 ม.ค. 2560) ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานวิชากา...

(05 ม.ค. 2560) ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำเอกสารวิชาการ

(19 ธ.ค. 2559) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการเพื่อขอ...

(09 ธ.ค. 2559) ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานงบปี 60

(09 ธ.ค. 2559) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(19 ต.ค. 2559) แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

(28 มี.ค. 2559) รายละเอียดตัวชี้วัด PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(29 ก.พ. 2559) ขอเชิญประชุมรว่มรับฟังนโยบายฯ

(24 ก.พ. 2559) เชิญประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเขตสุขภาพฯ วันที...

(27 พ.ย. 2558) การขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพราชดำริฯปี 59

(08 ก.ย. 2558) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 1

(04 ก.ย. 2558) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภำพที่ 1 ปีงบ...

(11 มิ.ย. 2558) เอกสารประกอบการประชุมประเมินผลแผนพัฒนาสาธารณสุข วันที่ 11 มิถุนาย...

(09 มิ.ย. 2558) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...

(08 มิ.ย. 2558) ขอให้แจ้งเลขบัญชีในการรับโอนงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) ...

(08 มิ.ย. 2558) การปรับแก้ไขรายละเอียดแผนปฏิบัติการในระบบการกำกับติดตามโครงกา...

(18 พ.ค. 2558) ไฟล์ประกอบการประชุม CIO วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

(28 ก.พ. 2557) รายการประชุมคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ(CIO)เขตบริการที่1 ครั้งที่ 2 2556 ...

ไม่มีรายการ
 
 

(29 ส.ค. 2560) เอกสารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561

(29 มิ.ย. 2560) แจ้งให้ทุกเขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมความพร้อมของราย...

(15 มิ.ย. 2560) สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560

(19 พ.ค. 2560) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3

(27 ก.พ. 2560) เอกสาร - ประชุมการนิเทศและติดตามการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์ก...

(06 ธ.ค. 2559) แนวทางการเขียนแบบผังสำรวจ

(04 พ.ย. 2559) ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกำหนดแนวทาง...

(21 ก.ย. 2559) แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีการเสียชีวิต/อาการร้ายแรงภายห...

(21 ก.ย. 2559) การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายแลมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนต...

(13 ก.ย. 2559) ไฟล์ประกอบการประชุม - ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 12 ก...

(08 มิ.ย. 2560) เอกสาร-ประชุมประชาพิจารณ์(ร่าง)พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(17 พ.ย. 2559) บริษัท กสท โทรคมนาคม เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น มาเพื่อโปรดท...

(17 พ.ย. 2559) เชิญข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรว...

(18 ต.ค. 2559) การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณส...

(29 ก.ย. 2559) ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 : ห...

(16 ส.ค. 2559) อบรมหลักสูตรประกาศนีย์บัตรพนักงานสุขภาพ (พสช)

(13 ก.ค. 2559) ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลฉุกเฉิน รุ...

(02 มิ.ย. 2559) ขอเชิญแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง...

(01 มิ.ย. 2559) ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องยาเคมีบำบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้...

(23 มี.ค. 2559) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ...

(26 ก.ย. 2559) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพ...

(16 ส.ค. 2559) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพ...

(18 พ.ค. 2559) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตสุขภาพที่1

(12 เม.ย. 2559) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1

(23 ก.พ. 2559) คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการระดับกระทรวงด้านการพัฒนาร...

(13 ม.ค. 2559) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที...

(12 ม.ค. 2559) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคล...

(12 ม.ค. 2559) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนายุท...

(12 ม.ค. 2559) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการควบคุมป้องกันโรคและภั...

(12 ม.ค. 2559) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู...

ไม่มีรายการ
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
   
 
 
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ
 

นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี

 
สาธารณสุขนิเทศก์
 

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล

 
ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน
 
ระบบ Online สนง.เขต
 
Qick Download
 
เครื่อข่ายบริการสุขภาพ
 
 
 
 
CHRO เขตสุขภาพที่ 1
 
CFO เขตสุขภาพที่ 1
 
งานพัสดุ เขตสุขภาพที่ 1
 
การเดินทางและสภาพอากาศ
 
 
 
 
 
 
     


กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111