New เอกสารประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 , New แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ , New แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลัดสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต , New โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558 , New เอกสารรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 เดือนกรกฎาคม 2560
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
ข่าวสาร เขตสุขภาพที่ 1
New โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

New เอกสารรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 เดือนกรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

New เอกสารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

แจ้งให้ทุกเขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมความพร้อมของรายการงบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2560

เอกสารประกอบการประชุม ล่าสุด


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7 / 2560
Link : http://bit.ly/2zqGZ2Y
กิจกรรมเขตสุขภาพที่1

โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2560


โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมเขตสุขภาพที่1
โพสเมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2560
ผลงานเด่น ServicePlan 21 สาขา

ServicePlan สาขา มะเร็ง
โพสเมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2560

ServicePlan สาขา มะเร็ง
โพสเมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2560

ServicePlan สาขา NCD
โพสเมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 1
กิจกรรมล่าสุด