New ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 , New แบบตาราง(template)รายงานสุขภาพคนไทย เขตสุขภาพที่ 1 , New เอกสารประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 2561 , แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ , แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลัดสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต , โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่1 นำโดยท่านผู้ตรวจราชการ วางแผนบูรณาการทำงานสำนักงานเขตสุขภาพ กับหน่วยงานภายในเขตสุขภาพที่1
ข่าวสาร เขตสุขภาพที่ 1
New ขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 12 มี.ค. 2561

New แบบตาราง(template)รายงานสุขภาพคนไทย เขตสุขภาพที่ 1
โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2561

New โครงการพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี2558
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

New เอกสารรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้างเขต 1-12 เดือนกรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ: 29 พ.ย. 2560

New เอกสารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

แจ้งให้ทุกเขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมความพร้อมของรายการงบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2560

เอกสารประกอบการประชุม ล่าสุด


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7 / 2560
Link : http://bit.ly/2zqGZ2Y
ปฏิทินปฏิบัติงานเขตสุขภาพที่ 1
กิจกรรมล่าสุด