นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
   
  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
นายผดุชชัย เคียนทอง
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
 
 

เขตสุขภาพที่ 1
   
  นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1
 
   
  นายแพทย์ เอกชัย คำลือ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ โสภน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
 

 
นายแพทย์ย์สาธารณสุขจังหวัด
       
ร้อยเอก นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นพ.สสจ.เชียงใหม่
ร้อยเอก นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด
รักษาการแทน
นพ.สสจ.ลำพูน
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรักษ์
นพ.สสจ.ลำปาง
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน
       
นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง
นพ.สสจ.เชียงราย
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นพ.สสจ.แพร่
นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง 
นพ.สสจ.น่าน
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
       

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
       
นพ.ธำรงค์ หาญวงศ์
ผอ.รพ.นครพิงค์
นพ.ธานี ลิ้มทอง
ผอ.รพ.ศูนย์ลำปาง
นพ.ไชยเวช ธนไพศาล
ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์
ผอ.รพ.แพร่ จ.แพร่
       
พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร
ผอ.รพ.พะเยา จ.พะเยา
นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์
ผอ.รพ.น่าน จ.น่าน
นพ.วรเชษฐ์ เต๋ชะรักษ์
ผอ.รพ.ลำพูน จ.ลำพูน
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
 
นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
นพ.วิชญ์ สิริโรจน์พร
ผอ.รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน
ผอ.รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
       

 
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ
       
พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1
จ. เชียงใหม่
นพ.วิทยา หลิวเสรี
ผอ.สนง.สคร. 1
จ.เชียงใหม่
นายถาวร ขาวแสง
ผอ.สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
จ.เชียงใหม่
นายสังคม วิทยนันทน์
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
       
นางกุลธิดา ศิริวัฒน์
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
จ.เชียงราย
นพ.มนตรี นามมงคล
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
จ.เชียงใหม่
นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จ.เชียงใหม่
นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
       
นาย วีรวัต อุครานันท์
ผอ.รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
พญ.ศศิธร ศิริมหาราช
ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ
ผู้อำนวยการ ผอ.รพ.สวนปรุง
จ.เชียงใหม่
นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผอ.รพ.มะเร็งลำปาง
จ.ลำปาง
       
นางวราภรณ์ วันไชยธนวงศ์
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง เขลางค์นคร จ.ลำปาง
ดร.ธานี กล่อมใจ
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.พะเยา
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.แพร่